STUDIJNÍ PODMÍNKY EDUFIN ACADEMY by British AsseT

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto studijní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností B.A. Operations LTD, se sídlem Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS, Company ID 11034169 („Společnost“) a Vámi, studentem EDUFIN ACADEMY by British Asset („Student“) jak je tento projekt popsán níže („Akademie“).

1.2. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání studijního online systému na webových stránkách Společnosti baoperations.com („Online systém“).

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Akademie uvedených v těchto Podmínkách.

2.          STUDIUM AKADEMIE A ČLENSTVÍ

2.1. Společnost Vám umožňuje studovat Edufin Academy by British Asset, alternativní finanční vzdělávání nové doby se zaměřením na sdílenou ekonomiku, kryptoměny a komunitní investování. Studium probíhá výhradně online na portálu baoperations.com v členské sekci s pravidelným obsahem zveřejňovaným každých 21 dní jako jeden studijní kredit. Obsahem se rozumí živý online přenos jednou za 21 dní s možností klást dotazy studenty.

2.2. Student je povinen pro zahájení studia v Akademii vybrat si jednu ze tří možností členství.

 2.2.a  Členství Gold, 42 měsíců studijní cyklus, platba studijního kreditu každých 21 kalendářních dnů ve výši 1500 českých korun nebo 60 euro za 1 studijní kredit, tedy 60x studijních kreditů. Bonusová privátní britská akcie v členství Gold, dle bodu 4 těchto podmínek, je v hodnotě 3000 britských liber do aktuálního projektu British Asset.

2.2.b  Členství Platina, 42 měsíců studijní cyklus, platba studijního kreditu každých 21 kalendářních dnů ve výši 3000 českých korun nebo 120 euro za 1 studijní kredit, tedy 60x studijních kreditů. Bonusová privátní britská akcie v členství Platina, dle bodu 4 těchto podmínek, je v hodnotě 6000 britských liber do aktuálního projektu British Asset.

2.2.c  Členství Diamond, 42 měsíců studijní cyklus, platba studijního kreditu každých 21 kalendářních dnů ve výši 6000 českých korun nebo 240 euro za 1 studijní kredit, tedy 60x studijních kreditů. Bonusové privátní britské akcie v členství Dimanod, dle bodu 4 těchto podmínek, jsou v hodnotě 2x 6000 nebo 4x 3000 britských liber do aktuálního projektu British Asset dle výběru Studenta.

2.3. Studium začíná vyplněním a odesláním online přihlášky ze stránek british-asset.com do Edufin Academy. V přihlášce si student zvolí typ členství dle bodu 2.2. Podmínek a provede první platbu. Po přijetí první platby za studijní kredity odešle Společnost Studentovi přístupy do studijní členské sekce do 48 hodin od obdržení platby, kde se nachází studijní obsah.

2.4. Studium končí uzavřením studijního cyklu vybraného členství, tedy po 42 měsících. Za úspěšný, splacený studijní cyklus v plné výši, dostává student od Společnosti bonusovou privátní britskou akcii do aktuálního projektu British Asset jak je specifikováno v bodu 4. těchto Podmínek.

3.          PLATBA ČLENSTVÍ / STUDIJNÍCH KREDITŮ

3.1. Platba za studijní kredity je možná pouze debetní/kreditní platební kartou. Společnosti přijímá všechny druhy platebních karet skrze online americkou platební bránu Stripe.

3.2. Platba za studijní kredity probíhá automatickým inkasem z platební karty Studenta každých 21 dní po dobu platného členství, tedy po 42 měsíců od vstupu do Akademie nebo do ukončení studia Studentem či z důvodů uvedených v bodě 6 těchto Podmínek.

3.3. V zabezpečeném objednávkovém formuláři Student vyplní údaje své platební karty a tím zadá souhlas s pravidelným inkasem, strháváním vybraného členství každých 21 dní platební bránou Stripe ve prospěch Společnosti na základě odsouhlasení těchto Podmínek.

3.4. V případě, že nebude možné provést automatické inkaso z platební karty z jakýchkoliv důvodů (nedostatek financí, ztráta nebo blokace karty atd.), bude Student informován Společností o této skutečnosti a vyzván k doplnění aktuální platební karty. Společnost bude informovat Studenta způsobem emailové komunikace a formou SMS. Student je povinen doplnit funkční platební kartu nejpozději do 21 dní od výzvy Společností. V opačném případě se postupuje podle bodu 6 této smlouvy o Vypovězení studijních podmínek.

3.5. Veškeré zaplacené studijní kredity jsou nevratné, Student nemá nárok požadovat jakékoliv vrácení peněz v případě vypovězení studijních podmínek po prvním přihlášení do členské sekce.

4.          BONUSOVÁ AKCIE 

4.1. Za uzavření studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů), dostává Student bonusovou privátní britskou akcii aktuálního projektu British Asset. Privátní akcii převede Společnost na Studenta bezúplatně jako bonus za řádné dokončení studijního cyklu (dosažení cílového počtu kreditů).

4.2. Společnost vlastní bonusové akcie jako podíl na kapitálovém jmění konkrétní britské společnosti, která vlastní projekt British Asset. Po dosažení cílového počtu kreditů Studentem, Společnost akcii převede na Studentovo jméno a provede zápis o převodu akcie a vlastnictví akcie na Studenta do Companies House, veřejného rejstříku společností Velké Británie. Student před převodem akcie odsouhlasí Obchodní Podmínky a Projektovou smlouvu konkrétního projektu British Asset ze kterého získává bonusovou akcii.

4.3. Po převodu privátní britské akcie na Studenta, se Student stává právoplatným akcionářem společnosti provozující konkrétní projekt British Asset s právem 8% dividendy, ročního výnosu z nominální hodnoty akcie a majitelskými právy, jak je uvedeno v Obchodních Podmínkách a Projektové Smlouvě konkrétního projektu. Student obdrží společně s akcií také přístupy do online členské sekce projektu British Asset, kde může vykonávat svoje majitelská práva a rezervace ubytování.

4.4. Na bonusové akcie v rámci dosažení cílového počtu studijních kreditů se nevztahují žádné slevy ani bonusy tak, jak mohou být prezentovány pro Akcionáře Společnosti ze stránek british-asset.com v jednotlivých kampaních na konkrétní projekty British Asset. Student získává privátní akcii jako bonus od Společnosti a to bezúplatně, v žádném případě se nejedná o prodej akcií na splátky a Student nemá jakékoliv nároky na uplatnění slev či bonusů na držení bonusové akcie.

5.          MAJITELSKÁ PRÁVA 

5.1. Studentům Akademie, kteří řádně platí studijní kredity, je umožněno čerpat majitelské právo ke všem projektům British Asset, které jsou v provozu.

5.2. Majitelským právem se rozumí využití jednoho týdnu ubytování zdarma v dané destinaci projektu British Asset v roce v případě členství Gold, dva týdny ubytování v případě členství Platina a maximálně 4 týdny ubytování v případě členství Diamand. Majitelské právo znamená ubytování zdarma, povinné je však zakoupení servisních balíčků dle bodu 5.3. Podmínek. Toto ubytování může Student využít pro vlastní cestování nebo může dále přeprodat třetím stranám na vlastní náklady a zisk.

5.3. Využití majitelských práv se řídí Projektovou Smlouvou daného projektu British Asset, kterými se musí Student řídit. Jedná se zejména o proces rezervace majitelských práv (konkrétních termínů), zakoupení servisních balíčků za každou ubytovanou osobu a dalších podmínek specifikovaných v Projektové Smlouvě.

6.          UKONČENÍ STUDIA, VYPOVĚZENÍ STUDIJNÍCH PODMÍNEK 

6.1. Studium v Akademii je na dobu určitou a zaniká poslední splátkou vybraného členství studijního cyklu, tedy řádným splacením 42 měsíců, 60x studijní kredit vybraného druhu členství (Diamond, Platina, Gold).

6.2. Pokud nebude možné automatické inkaso z platební karty Student dle bodu 3.4. Podmínek a Student nedodá údaje o nové platební kartě, Společnost do 63 dní od neúspěšného inkasa (3x studijní cyklus) zruší Studentovi členství v Akademii bez náhrady. Všechny již zaplacené studijní kredity jsou nevratné dle bodu 3.5. Podmínek.

7.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi, Studentem a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

7.2. Pokud jakékoli ustanovení Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

7.3. Student se zavazuje uchovávat přístupové údaje do studijní sekce jako důvěrné a v žádném případě nesmí zpřístupnit studijní obsah třetím stranám jakýmkoliv způsobem, zejména poskytnout své přihlašovací údaje třetím stranám. Porušení tohoto ustanovení může být okamžité vypovězení studijních podmínek bez náhrady. Nárok na vymáhání případné škody způsobené zneužitím autorských práv Společnosti zůstává zachován.

7.4. Podmínky vstupují v platnost dnem elektronického odeslání přihlášky do studia z internetových stránek british-asset.com a potvrzeným souhlasem s jejich zněním Studentem v přihlášce, tím se stávají Podmínky pro Studenta i Společnost závazné.

7.5. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

7.6. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 8/4/2019