PROJEKTOVÁ SMLOUVA K PŘEDMĚTU INVESTICE LA PRECIOSA KOSTARIKA z www.british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato Projektová smlouva („Smlouva“) upřesňuje a navazuje na “VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ “BRITISH ASSET” NA PORTÁLU www.british-asset.com(“Podmínky”) uzavřené mezi Vámi, Akcionářem při investování prostřednictvím projektu British Asset a společností CRPT CREDIT LTD., sídlem Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS, Company ID No. 11034185  („Společnost BA“).

1.2. Projektová smlouva upravuje vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi upisovatelem privátních akcií projektu La Preciosa, CRPT CREDIT LTD., sídlem Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS, Company ID No. 11034185  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem Společnosti při investování prostřednictvím projektu „British Asset “, jak je tento projekt popsán níže ve Smlouvě.

1.3. Projektová Smlouva upravuje a specifikuje zejména kampaň, realizační lhůtu a členskou sekci, pojmy z Podmínek, projektu PURA MEDICA KOSTARIKA.

1.4. Úprava obsažená v Projektové smlouvě a jakékoli jiné dohody uzavřené s Vámi, jimiž jste vázáni, mají přednost před Podmínkami. Podmínky a Projektová smlouva, včetně případných dalších dohod dohromady tvoří obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Společností.

1.5. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Investice a Projektu. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu www.british-asset.com

2. ÚPIS AKCIÍ

2.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje rozsah úpisu akcií podle článku 6 Podmínek, na konkrétní podmínky emise privátních akcií k projektu PURA MEDICA, KOSTARIKA

2.2. Společnost nabízí v rámci PURA MEDICA, KOSTARIKA k prodeji privátní britské akcie v nominální hodnotě třitisíce (3000) britských liber, které se vztahují k výnosům střediska PURA MEDICA.

2.4. Výplata ročních dividend, následný prodej akcií a další náležitosti k akciím zůstávají v platnosti podle Podmínek, zejména podle článku 6 (investice formou akcií) a článku 9 (dividendy) Podmínek.

2.5. Majitel akcie je zveřejněn v Companies House ve Velké Británii jako vlastník akcie v online systému beta.companieshouse.gov.uk, v sekci Filing History příslušné společnosti. Údaje jsou aktualizovány během emisi a dále podle právních předpisů Velké Británie.

3. KAMPAŇ

3.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “kampaň” podle článku 7 Podmínek, na konkrétní podmínky kampaně k projektu Pura Medica Kostarika.

3.2. Kampaň je nastavena maximálně na dobu tří (3) měsíců a to od 6.6. do 6.9. 2019 včetně nebo do vyprodání kapacity akcií, podle toho co nastane dříve. Po dobu kampaně si rezervujete počet akcií, které uhradíte do sedmi (7) dní od registrace podle bodu 7.3. Podmínek. Po úhradě dostanete elektronický certifikát “Záruka k vydání akcií”, který potvrzuje předběžné vlastnictví akcie, která bude vydána podle bodu 7.5. Podmínek. Fyzické akcie a jejich zápis do britského Companies House, Vám poté budou zaslány do sedmi (7) dní od skončení kampaně dle bodu 7.5. Podmínek.

3.3. Nedojde-li v průběhu    Kampaně    k    úspěšnému    shromáždění    finančních prostředků od Akcionářů, které odpovídají minimálně 30 % celkové výše zamýšlené Investice, bude Vám bez zbytečného odkladu po uplynutí Kampaně, tedy 7.9. 2018 vrácena platba za akcie v plné výši, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů.

4. REALIZAČNÍ LHŮTA

4.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “realizační lhůta” podle bodu 7.6. Podmínek, na konkrétní podmínky realizační lhůty k projektu Pura Medica Kostarika.

4.2. Po úspěšném ukončení Kampaně, nejpozději k 6.9. 2019 začíná běžet realizační lhůta, která činí u střediska Pura Medica deset měsíců (10) měsíců do 30.10. 2019. Ukončením realizační lhůty se rozumí uvedení střediska do plného provozu.

4.3. V průběhu realizační lhůty je Akcionář informován o všech detailech realizace v členské sekci k Pura Medica. V průběhu realizační lhůty může již Akcionář rezervovat majitelská práva, ubytování v členské sekci v rezervačním systému.

5. ČLENSKÁ SEKCE

5.1. Na začátku Realizační lhůty, tedy nejpozději 29.8.2018, dostane každý Akcionář přístupové údaje do členské sekce Pura Medica.

5.2. V členské sekci nalezne Akcionář veškeré informace o průběhu Realizační lhůty a může zde zejména využít rezervace majitelských práv.

5.3. Společnost komunikuje všechny podstatné informace s Akcionáři v členské sekci.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Vše, co nebylo specifikováno v této Smlouvě, zůstává v platnosti Podmínek

6.2. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Pura Medica Kostarika. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu www.british-asset.com

6.3. V případě zásahu vyšší moci nenese Společnost zodpovědnost za plnění svých povinností plynoucích z této Smlouvy. Válka, přírodní katastrofy, havárie všeho druhu, dopravní poruchy, stávky, výluky, nedostatek surovin, přepravní kapacity, energie a pracovních sil, které omezují nebo znemožňují Společnosti plnění povinností se považují za vyšší moc. V případě zásahu vyšší moci nemá Akcionář vůči Společnosti žádné nároky na náhradu škody nebo jiné újmy.