PODMÍNKY POBYTU v rámci členství "AVATAR KOMUNITA" v soukromé rezervaci Avatar

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, členem Avatar Komunity (dále jen Komunita), jak je tato komunita popsána níže („Komunita“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o pobyt v soukromé rezervaci Avatar v rámci členství v Komunitě.

1.3. Registrací v Komunitě souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Komunity uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v  členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 9 Podmínek.

2. KOMUNITA

2.1. Společnost Vám umožňuje členství v komunitě v soukromé rezervaci Avatar Private Reserve v Kostarice. Členem Komunity se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní kritéria pro členství v Komunitě.

2.2. Člen Komunity získává ubytování ve vybavených privátních vilách na Avataru s možností využívání společných prostor Avataru, zejména Jaguar Rancho s internetem pro coworking, bazénu s přelivovou hranou, vířívky, jóda deck, pralesní a meditační stezky Avataru.

2.3. Člen Komunity podle svých možností daruje ostatním členům komunity minimálně 1x měsíčně workshop v rozsahu minimálně dvou hodin svých dovedností bez nároku na honorář.

2.4. Status člena Komunity je "dobrovolník", který za členství v Komunitě přispívá "příspěvkem" dle bodu 4 těchto Podmínek.

2.5. Minimální doba pobytu člena v Komunitě činí jeden měsíc, maximální doba členství činí šest měsíců s možností obnovení po domluvě se Společností.

2.6. Pobyt na Avataru v rámci členství není umožněn dětem do 10 let věku a domácím zvířatům. Děti nad 10 let věku se mohou stát členy Komunity v doprovodu a s písemným souhlasem zákonného zástupce, taktéž člena Komunity. Platí pro ně stejná pravidla, zejména bod 2.3. a 2.4. těchto Podmínek.

3. REGISTRACE DO KOMUNITY

3.1. Podmínkou členství v Komunitě  je registrace vyplněním žádosti o přijetí do Komunity v online systému na webových stránkách Společnosti http://www.vokielcmolik.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností. Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Člen Komunity, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, odkaz na sociální sítě a dovednost, kterou chce nabídnout ostatním členům Komunity podle bodu 2.3. Společnost zváží žádost a pokud dojde ke schválení žádosti, kontaktuje Člena ke sdělení dalších organizačních podmínek k realizaci Pobytu na Avataru v rámci členství v Komunitě.

4. PŘÍSPĚVEK ZA ČLENSTVÍ V KOMUNITĚ

4.1. Člen Komunity přispívá na chod Komunity povinným příspěvkem ve výši 600 USD + 5% z této částky za spotřebu energií, za měsíční pobyt ve společném, sdíleném pokoji s další osobou. V případě jednolůžkového pokoje činí povinný příspěvek 1250 USD + 5% z této částky za spotřebu energií za měsíční pobyt v jednolůžkovém pokoji. V tomto příspěvku je zahrnuto ubytování, sdílení společných prostor soukromé rezervace Avatar, internet a sdílený program, který si poskytují členové Komunity navzájem (bod 2.3.). Příspěvek neobsahuje stravování, dopravu ani případné výlety, které si hradí člen Komunity na vlastní náklady.

4.2. Povinný příspěvek se platí vždy na následující měsíc předem, v případě předčasně ukončeného pobytu nemá člen Komunity nárok na vrácení příspěvku ani jeho podílné části. Příspěvek se platí výhradně přes bankovní účet na platební údaje zadané Společností. Společnost akceptuje platby v Eurech a kryptoměně Bitcoin a Ethereum.

5. PRAVIDLA POBYTU V KOMUNITĚ

5.1. Člen Komunity se zavazuje poskytnout svoje dovednosti formou workshopu či služeb ostatním členům Komunity bez nároku na honorář v rozsahu minimálně jednou měsíčně.

5.2. V Komunitě a celém prostoru soukromé rezervace Avatar je striktně zakázaná konzumace alkoholu, drog (marihuana, kokain), kouření a konzumace masa (včetně ryb). Porušení těchto zákazů povede k okamžitému vyloučení člena z Komunity bez jakékoliv náhrady.

5.3. Člen Komunity se musí vyvarovat negativních poznámek na ostatní členy Komunity, zapovězeno je "hejtování", nenávistné projevy a napadání ostatních členů Komunity kvůli přesvědčení, rase, pohlaví (sexistické projevy). V případě, že člen Komunity bude ostatní "prudit", může dojít hlasováním Komunity k vyloučení člena Komunity kvůli nevhodnému a obtěžujícímu chování. V takovém případě musí člen opustit do konce zbývajícího měsíce Komunitu.

5.4. Členové komunity se starají o úklid na vlastní náklady ve vilách a společných prostorách Avataru a dále pečují o zahrádky kolem vil, díky této péči mohou konzumovat plody ze zahrad (banány, papaya, yuka, špenát...).

5.5. Společnost neposkytuje žádné pojištění plynoucí z pobytu na Avataru, každý člen Komunity si zajišťuje cestovní pojištění na vlastní náklady. Vstup a pohyb v soukromé rezervaci Avatar, zejména na pralesních stezkách je na vlastní nebezpečí člena Komunity, stejně jako účast na jednotlivých workshopech poskytovaných ostatními členy Komunity. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za případná fyzická zranění či psychickou újmu způsobenou na území soukromé rezervace Avatar.

6. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

5.1. Společnost doručuje Členům Komunity dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Člen uvedl při registraci ve formuláři "žádost o přijetí do komuity". Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Člen je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (6.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

5.2. Člen komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

6. PROHLÁŠENÍ ČLENA A SPOLEČNOSTI

6.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v objednávkovém formuláři prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace v Komunitě dáváte registrací v objednávkovém formuláři souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš cestovní pas, včetně identifikačního čísla a datum narození.

7.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

8.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

9. DEFINICE

„Člen“ znamená fyzickou osobu a její členství v Komunitě

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

„Komunita“ znamená společný pobyt v soukromé rezervaci Avatar

Podmínky“ znamená tyto podmínky členství v Komunitě.