OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “NEURORESTART LATIN AMERICA” NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem při investování prostřednictvím projektu „NR LATIN AMERICA“ (dále jen NRLATAM), jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com („Online systém“) a následné vyplácení pravidelných dividend z investičních tokenů NRLATAM viz článek 6 těchto Podmínek.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 12 Podmínek.

2. PROJEKT NEURORESTART LATIN AMERICA

2.1. Společnost Vám nabídla přistoupení k projektu Neurorestart Latinská Amerika formou investičního tokenu NRLATAM podle bodu 5 těchto Podmínek.

2.2. Akcionář se může připojit je sdílené investici na Projektu skrze registraci do online systému Společnosti.

3. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

3.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Akcionář, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

3.3. Akcionáři mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Změnit však nelze základní identifikační údaje Akcionáře v rozsahu jeho jména a data narození či jeho názvu a identifikačního čísla. Registrací do Online systému souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

4. ONLINE SYSTÉM

4.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti, a s výjimkou neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

4.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Akcionáře nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

4.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Akcionáři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Akcionář je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

4.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu v členské sekci.

5. INVESTIČNÍ TOKEN NRLATAM

5.1. Akcionář přistupuje ke sdílené investici na Projektu odesláním objednávkového formuláře s vyplněním počtu objednaných tokenů NR LATAM.  Investiční token NR LATAM stojí 90.000 korun (devadesáti tisíc korun českých) nebo 3450 euro a Akcionář okamžitě získá 2000 tokenů kryptoměny Kauri viz blockchain kryptoměny Kauri.

5.2. Akcionář v rámci Kampaně objedná v Online systému Společnosti příslušný počet tokenů NR LATAM, kdy v rámci objednávky zaplatí nevratnou zálohu ve výši 3% z ceny tokenů NRLATAM. Po přijetí objednávky Společností, obdrží Akcionář emailem platební udaje pro zaplacení za investiční tokeny NRLATAM. Společnost akceptuje platby ve fiat měnách (USD, EUR, CZK) a kryptoměnách Bitcoin, Ethereum.

5.3. Po zaplacení investičních tokenů NRLATAM Akcionářem, pošle Společnost Akcionáři potvrzení o platbě a instrukce k vytvoření kryptopeněženky (akceptující tokeny blockchainu Ethereum). Akcionář má 1 měsíc k vytvoření, zabezpečení a zaslání adresy vlastní kryptopeněženky Společnosti, aby na ní Společnost mohla zaslat příslušný počet investičních tokenů NRLATAM. Pokud tak Akcionář neučiní, Společnost kryptopeněženku pro tento účel založí sama, s tím, že přístupy k této kryptopeněžence (ve formě privátního klíče nebo tzv. seed phrase) Akcionáři na jeho vyžádání zašle. V rámci tohoto procesu zároveň Společnost Akcionáři zašle přístupové údaje do členské sekce, kde jsou sdělovány veškeré informace o průběhu kampaně, výplata dividend.

5.4. Akcionář může investiční token NRLATAM kdykoliv prodat, převést na kryptopeněženku třetí strany bez nutnosti o tomto kroku informovat Společnost. Společnost vyplatí dividendy dle bodu 6 těchto Podmínek vždy na aktuální kryptopeněženku, která vlastní investiční token (tokeny) NRLATAM.

6. DIVIDENDY VÁZANÉ K INVESTIČNÍMU TOKENU

6.1.  Každý jeden investiční token NR LATAM má v kontraktu na blockchainu (tzv. metadatech) automaticky zahrnutou roční fixní dividendu 8% z částky 2000 Kauri (KAU), tedy 160 Kauri každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let). Tyto dividendy (Kauri) se uvolňují automaticky na zadanou peněženku majitele investičního tokenu NRLATAM. Akcionář je schopen prodat svoje Kauri za BTC, Ethereum, případně za fiat měny (USD, EUR, CZK) na centralizované burze Latoken či ve směnárně Společnosti.

6.2. V případě, že hodnota Kauri na kryptoburze Latoken bude v měsíci, kdy se dividendy vyplácí nižší než 1 USD : 1 KAU (Kauri), Společnost dorovná počtem Kauri minimální hodnotu dividend, pokud například by byla hodnota na burze 0,5 USD : 1 Kauri, vyplatí společnost dvojnásobek Kauri, 320 Kauri místo 160 Kauri, čímž kompenzuje Akcionáři rozdíl v hodnotě. Akcionář následně může skrze směnárnu Společnosti či sám za sebe směnit Kauri za Bitcoin a následně na fiat měny.

6.3. Fiskální rok Neurorestart Latam začíná vždy v Lednu a běží následujících 12 měsíců, dividenda je vyplácena dle bodu 6.1. v Únoru následujícího roku po skončení fiskálního roku. V rámci tokenizace proběhne první výplata dividend v kryptoměně Kauri v Únoru 2022.

6.4. Společnost vyplácí dividendu v Kauri automaticky a pouze na adresu peněženky, která drží investiční token NRLATAM v době výplaty dividend dle bodu 5.4.

7. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

7.1. Společnost doručuje Akcionáři dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Akcionář uvedl při registraci do Online systému. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Akcionář je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (7.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

7.2. Akcionář komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

8. PROHLÁŠENÍ AKCIONÁŘE A SPOLEČNOSTI

8.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro zaslání investičních tokenů a výplatu dividend v Kauri.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

9.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

9.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

10.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

10.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2021. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná v Online systému a oznámena Akcionáři týden (7 kalendářních dní) před nabytím účinosti prostřednictvím emailu či SMS.

11. DEFINICE

Investiční token“ znamená token NR LATAM  Neurorestart Latin America Tokenized Investment vytvořený na  contractu ERC721 blockchainu Ethereum. Tento investiční token je v hodnotě 4000 Kauri a 8procent roční dividendu po dobu 20 let.

Akcionář“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Projekt“ znamená Neurorestart Latin America

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. 

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Akcionáři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu, dividedny, investiční bonusy a aktuality.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.