VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ “BRITISH ASSET” NA PORTÁLU british-asset.com pro projekt NEURORESTART

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností CRPT CREDIT LTD., 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N3AX, Company ID No. 11034185 („Společnost“) a Vámi, Akcionářem Společnosti při investování prostřednictvím projektu „British Asset “, jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com („Online systém“).

1.3. Tyto Podmínky jsou pro Vás závazné od okamžiku registrace v Online systému Společnosti. Podmínky, včetně případných dalších dohod dohromady tvoří obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Společností.

1.4. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.5. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách, a to i když je tento pojem použit v jiných dokumentech souvisejících s Vaší účastí na Projektu (zejména v Projektové smlouvě). Přehled definic najdete v článku 17 Podmínek.

2. SPOLEČNOST

2.1. Kontaktní adresa Společnosti je vedena prostřednictvím kontaktního formuláře zde. Webová stránka Projektu je british-asset.com

2.2. Společnost s Vámi komunikuje především prostřednictvím Online systému a webových stránek v členské sekci nebo také  elektronickou  poštou  a prostřednictvím zpráv SMS. Je povinností každého Akcionáře kontrolovat a reagovat na komunikaci ze strany Společnosti.

2.3. Společnost je korporací Private limited Company (LTD.) a neposkytuje investiční  služby ve smyslu Evropské regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle právních předpisů platných a účinných na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

2.4. Platnost, výklad a plnění těchto podmínek se řídí a jsou v souladu s právním řadem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Britské soudy budou mít nevýhradní pravomoc k řešení jakéhokoli sporu, porušení nebo jakékoli jiné podobné záležitosti, která vznikla nebo může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

3. PROJEKT NEURORESTART

3.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se Projektu British Asset "NEURORESTART" který je kombinací sdíleného duševního spoluvlastnictví, autorských práv a rezonanční technologie Neurorestart (tzv. shared economy) a finanční investice do obchodní činnosti Projektu, který Vám zároveň může přinášet zajímavý výnos.

3.2. Podstatou Projektu je sdružení prostředků jednotlivých Akcionářů jako jste Vy pro účely  investice Společností do NEURORESTARTU. Předmětem investice, do kterého prostředky Společnost vloží, je kampaň a následný profit z prodeje online programu Neurorestart, včetně příslušných knih a rezonanční technologie ve španělském jazyce na území Latinské Ameriky (Mexiko, Guatemala, San Salvádor, Honduras, Kuba, Dominikánská Republika, Nikaragua, Kostarika, Panama, Venezuela, Kolumbie, Bolivie, Peru, Ekvádor, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay a hispánské komunity na území USA).

3.3. Způsob a pravidla registrace do Projektu a pravidla využívání Online systému přístupného přes webové stránky Společnosti uvádí čl. 4 a 5 Podmínek.

3.4. Popis způsobu investování, včetně související úpravy práv a povinností obsahuje čl. 6 Podmínek. Jednotlivé platby, včetně výnosů, jsou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými níže v článku 7 těchto Podmínek.

4. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

4.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který obsahuje přehled Investic a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

4.2. Akcionář, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

4.3. Společnost je oprávněna Vás vyzvat v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti (včetně možnosti požadovat příslušné doklady či jiné písemnosti). Nebude-li této výzvě v přiměřené době uvedené ve výzvě vyhověno, můžeme Váš uživatelský účet zablokovat anebo úplně zrušit.  Pokud dáte Společnosti úmyslně nepřesné nebo zavádějící údaje, je Společnost oprávněná ukončit vzájemný  smluvní  vztah  dle  Podmínek  a  Projektové  smlouvy  a ukončit Vaši registraci v Online systému.

4.4. Akcionáři mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Změnit však nelze základní identifikační údaje Akcionáře v rozsahu jeho jména a data narození či jeho názvu a identifikačního čísla. Akcionář, který se aktuálně neúčastní žádné Investice je oprávněn zažádat o své odstranění z databáze za předpokladu, že Společnost neeviduje za Akcionářem žádné pohledávky. Registrací do Online systému souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 15 Podmínek.

5. ONLINE SYSTÉM

5.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti,   a   s   výjimkou   neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

5.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Akcionáře nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek nebo Realizační smlouvy, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

5.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Akcionáři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Akcionář je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

5.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu.

6. INVESTICE FORMOU AKCIÍ

6.2. V rámci popisu Investic v Online systému vždy Akcionář – uživatel – vidí, jaké jsou aktuálně otevřené Investice do Neurorestartu a jaká je jejich procentuální zainvestovanost ze strany Akcionářů. Online systém obsahuje u každé Investice její popis, včetně doby konkrétní Investice a popisu Předmětu investice.

6.3. Investice do Neurorestartu v rámci Online systému je rozdělena na soukromé akcie. U každé Investice je explicitně uvedeno, kolik celkem představuje akcií, kolik akcií je volných k investici a zároveň je zde uvedena cena jedné akcie pro danou konkrétní investici. Jedna akcie u Investice znamená zároveň nejnižší možnou částku, kterou může Akcionář poskytnout.

6.4. Maximální počet akcií na jednoho investora je omezen pouze počtem zbývajících neprodaných akcií. Pokud byste jako Akcionář měl zájem o již plně zainvestovanou Investici, můžete kontaktovat Společnost, která vás zařadí na seznam čekatelů pro případ, že by některý z Akcionářů  ztratil na své účasti na Investici zájem.

6.5. Společnost nabízí soukromé akcie, které nejsou svou podstatou veřejně obchodované finanční nástroje na kapitálových trzích. Každá soukromá akcie představuje cenný papír, který potvrzuje vlastnictví investorem podílu v CRPT CREDIT LTD, Company No. 11034185 odpovídacího nominální hodnotě, uvedené na akcii. Akciové podíly jsou uvedeny u zápisu společnosti CRPT CREDIT LTD v obchodním rejstříku Companies House v rozsahu požadovaném zákonem Spojeného Království Companies Act v platném znění a jsou aktualizované dle zákonných podmínek a při každé emisi.

6.6. Poplatek za vydání každé Akcie činí 89 liber, při nákupu deseti a vice akcií je poplatek 49 liber.

6.7. Akcionář může akcii prodat po minimálním držení akcie šest měsíců. Společnost má předkupní právo, Akcionář má povinnost nabídnout akcii k odkupu Společnosti skrze komunikační formulář jako prvnímu (formulář). Pokud Společnost po posouzení nabídky Akcionáře, nevyužije svého předkupního práva (není povinná akcii vykoupit), umožní Akcionáři prodat svůj akciový podíl třetí straně, pouze fyzické osobě podle těchto Obchodních Podmínek. Při každé změně majitele akcie se platí poplatek spojený s převodem akcie ve výši 1,9% z prodejní ceny akcie.

7. REZERVACE, KAMPAŇ, PLATBA A REALIZACE INVESTICE

7.1. Na každý Projekt běží časově omezená Kampaň na webových stránkách Společnosti. Kampaň na projekt NEURORESTART běží od 14.10. 2019 do 20.2. 2020. Stávající akcionáři Společnosti mají právo investovat v "předkampani" za výhodnějších podmínek zveřejněných v členských sekcích Online systému od 22.9. do 13.10. 2019. Poté, co si Akcionář zvolí v kampani konkrétní Investici, potvrdí tuto svou volbu závazně  prostřednictvím   Online   systemu vyplněním rezervačního formuláře, kde uvede počet akcií. Součástí rezervace je právně závazný souhlas s těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé konkrétní Investice a Projektu.

7.2. Souhlasem s Podmínkami dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Investice a Projektu. Neurorestart. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu british-asset.com

7.3. Po odeslání rezervace Vám Společnost zašle potvrzení o rezervaci a společně s potvrzením o rezervaci Vám bude emailem zaslána výzva k uhrazení ceny akcií a poplatku za vydání akcií dané Investice společně se lhůtou ke složení těchto prostředků, která nebude kratší než sedm (7) dní. Uhrazením plné ceny akcií a poplatku za vydání akcií dochází k rezervaci příslušného počtu akcií v rámci trvání Kampaně. Pokud nedojde k uhrazení ceny akcií do sedmi dní, rezervace se ruší.

7.4. Nedojde-li    v průběhu    Kampaně    k    úspěšnému    shromáždění    finančních prostředků od Akcionářů, které odpovídají minimálně 50 % celkové výše zamýšlené Investice, tedy minimálně 1 000 000 USD (milion amerických dolarů), bude Vám bez zbytečného odkladu po uplynutí Kampaně vrácena platba za akcie v plné výši.

7.5. V případě úspěšného shromáždění finančních prostředků dané Investice, obdrží Akcionář do 14 pracovních dnů od skončení Kampaně akcie fyzicky poštou na adresu uvedenou v rezervačním formuláři a také přístup do členské sekce v Online systému projektu Neurorestart.

7.6. Po skončení Kampaně ( do 20.2.2020) jde projekt NEURORESTART do realizace spuštěním ostré verze online projektu ve španělském jazyce na stránkách: http://www.neurorestart.com kde bude připraven prodej online programu pro klienty z Latinské Ameriky. Společnost díky Investici zajistí veškerý marketing k prodeji online programu Neurorestart a následný prodej technologie rezonančních nahrávek Neurorestart.

8. DIVIDENDY

8.1. Akcionář má nárok na podíl ze zisku formou dividend vyplácených jednou ročně po skončení fiskálního, hospodářského roku. Fiskální rok běží prvním měsícem od spuštění projektu Neurorestart pro Latinsko Americký trh, tedy od března 2020 do března 2021.

8.2. Do devadesáti dní (90) po skončení fiskálního roku vydá Společnost Výroční zprávu s hospodářským výsledkem Investice v Online systému, členské sekci příslušné Investice. Vyplacení dividend proběhne do 30 kalendářních dnů po zveřejnění Výroční zprávy na Vámi zadaný bankovní účet. Účetní a daňové záležitosti si každý Akcionář řeší samostatně, Společnost za ně nenese odpovědnost.

8.3. Každá akcie garantuje procentuální podíl na výplatě dividend z nominální hodnoty akciových podílů dle platné legislativy a účetních předpisů. V případě akcií Neurorestart je nominální dividenda 8procent z investované částky ročně, při investicích nad 1 milion korun českých poté dividena 12procent z investované částky ročně. 8 a 12 procent je fixní dividenda, ackionář má též právo na dělení zisku, pokud je vyšší než fixní dividenda 8 nebo 12 procent podle modelu v bodě 8.4. těchto Podmínek.

8.4. Jiří Vokáč Čmolík, autor systému Neurorestart prodal Společnosti 48procentní podíl na zisku z Latinsko Amerického trhu, který společnost nabízí Akcionářům formou privátních britských akcií ve společnosti CRPT CREDIT. Jedna akcie v nominální dividendě 8procent, představuje 1 podíl na dělení zisku, jedna akcie v nominální dividendě 12procent představuje 1,5 podílu na dělení zisku. Modelový případ: zisk z prodeje Neurorestartu v Latinské Americe činí například 1 000 000 USD, 48 procent představuje 480 000 USD, které se rozdělí mezi Akcionáře. V tomto modelovém příkladu je 500 akcií po 8procentech, 480 000 se tedy dělí 500 a podíl na jednu akcii vychází na 960 dolarů. Maximální počet akcií k prodeji Společností je 1000 akcií v 8 procentech a 400 akcií ve 12 procentních dividendách.

9. UKONČENÍ PŘEDMĚTU INVESTICE

9.1. Společnost s Akcionáři hodlá provozovat předmět Investice, projekt NEURORESTART na Latinsko Americkém trhu na dobu neurčitou v režimu podílu na výnosech z prodeje Neurorestartu s ročním vyplácením dividend podle držení jednotlivých akcií. V případě ukončení předmětu Investice, projektu Neurorestart podle těchto Obchodních podmínek, dojde k vyrovnání s Akcionáři.

9.2. O případném prodeji či ukončení  předmětu Investice rozhoduje Společnost, která oznámí Akcionářům tento záměr a podmínky v Online systému příslusného předmětu Investice.

9.3. Základní model vyrovnání s Akcionáři při prodeji či ukončení Investice je následující. Společnost prodá předmět Investice za nejvyšší možnou cenu. Z této ceny se odečtou případné provozní závazky a náklady spojené s prodejem předmětu Investice. Výsledná částka se vydělí počtem vydaných akcií, čímž se určí výstupní cena jedné akcie. Tato částka bude použita k vyrovnání s Akcionáři podle podmínek zveřejněných v Online systémue příslušného předmětu Investice.

10. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

10.1. Společnost Vám bude doručovat dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci členské sekce Online systému, e-mail, sms nebo jiná elektronická média), běžnou poštou nebo kurýrní službou zasláním na Vaši adresu uvedenou při registraci do Online systému nebo na jinou adresu, kterou Společnosti oznámíte.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Obchodní podmínky k předmětu Investice, projektu Neurorestart, se uzavírají na dobu neurčitou.

11.2. K ukončení smluvního vztahu mezi Společností a Vámi dle těchto Podmínek může dojít na základě vzájemné dohody okamžitě nebo ke sjednanému datu, a to po vyrovnání všech vzájemných závazků. Akcionář může akcie převést na jiného akcionáře včetně všech práv a povinností, zejména s podílem na ročních dividendách. Vyrovnáním všech vzájemných závazků a přepsáním, převedením Akcie na jiného Akcionáře končí smluvní vztah mezi původním Akcionářem a Společností.

11.3. Pokud Akcionář poruší podmínky definované v Podmínkách, může Společnost smluvní  vztah  mezi  Společností  a  Vámi  jednostranně  ukončit  výpovědí v následujících  případech:   (i) sdělíte   Společnosti   nepravdivé   údaje   v souvislosti   s registrací do Online systému; (ii) nezaplatíte ve lhůtě rezervaci akcií u Investice, kde jste přislíbil svojí účast prostřednictvím Online systému; (iii) nesložíte ve lhůtě 7 dní 100 % zálohu na zarezervované akcie.  V případě ukončení smluvního vztahu ze  strany  Společnosti z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto čl. 11.3, Společnost nevrací Akcionáři žádné finanční prostředky, tyto propadají ve formě smluvní pokuty za porušení smluvního vztahu Akcionářem.

12. DŮSLEDKY ZRUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Ukončení smluvního vztahu vyplývajícího z Podmínek nemá žádný vliv na práva a povinnosti Společnosti a Akcionáře, vyplývající z vlastnictví Akcií, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. 

12.2. Po úplném ukončení smluvního vztahu Společnost zruší Váš přístup do Online systému. Vaše práva a závazky vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení Podmínek nebo Realizační smlouvy, které mají z povahy věci trvat i po ukončení vztahu, zůstávají platné a vymahatelné.

13. PROHLÁŠENÍ AKCIONÁŘE A SPOLEČNOSTI

13.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému a opětovně při uzavření Realizační smlouvy rovněž prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů. Akcionáři, jejichž účast   v Projektu  je  spojena  s držbou  akcií  výslovně  prohlašují,  že  jsou  seznámeni   s Emisními podmínkami těchto akcií a souhlasí s nimi.

13.2. V rámci popisu Investic jsou prezentována některá očekávání Společnosti ve vztahu k jejich povaze. Tato očekávání jsou založena na pracovních předpokladech Společnosti a mají výhradně ilustrační charakter. Vzhledem ke své obecné povaze, informace uvedené u jednotlivých Investic v Online systému neobsahují všechny skutečnosti, které mohou být pro Vás relevantní k tomu, abyste mohl učinit informované rozhodnutí ve vztahu k Investici, a před rozhodnutím pro Investici Vám doporučujeme provést důkladnou samostatnou osobní analýzu příležitosti.

13.3. Společnost neposkytuje žádnou záruku toho, že dojde k Realizaci investice. Realizace investice je závislá na agregovaném zájmu Akcionářů a pokud nedojde v průběhu Realizační  lhůty  ke  shromáždění  přislíbených  prostředků  v souladu  s Podmínkami   a Projektovou smlouvou, Realizace investice neproběhne. Souhlasem s těmito Podmínkami výslovně prohlašujete, že jste seznámen s tím, že Vám v důsledku nerealizování   Investice   nemohou   z   důvodu   nedostatku   Akcionářů vzniknout žádné nároky vůči Společnosti ani žádné třetí osobě než nároky výslovně uvedené v těchto Podmínkách (zejména vrácení rezervace akcií v době Kampaně dle bodu 7.4. Podmínek).

13.4. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné ztráty vyplývající z účasti na  Projektu,  kromě  takových,  které  jsou  výslovně  uvedeny      v Podmínkách anebo vyplývají ze závazného ustanovení zákona.

13.5. Souhlasem s těmito Podmínkami potvrzujete, že při registraci do Online systému   a před uzavřením Projektové smlouvy jste byl informován o všech skutečnostech souvisejících s podmínkami Projektu, včetně systému, výše a splatnosti plateb vyžadovaných pro účast v Projektu, výše a splatnosti plateb ve Váš prospěch, a že jste byl seznámen se všemi pravidly vztahujícími se k Projektu.

14. OSOBNÍ ÚDAJE

14.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, telefonní číslo nebo e-mail, které sdělíte.

14.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

14.3. V případě změny údajů jste povinen oznámit a případně i doložit tuto změnu Společnosti. Berete zároveň na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaše údaje mohou být zpracovávány a sdíleny s třetími subjekty za účelem zajištění řádného fungování Projektu a  Realizace  investic,  pro  zajištění  plnění  práv  a  povinností  vyplývajících  z Podmínek a Realizační smlouvy, pro účely identifikace Vaší osoby a dále pro marketingové účely Společnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

15.2. Pokud jakékoli ustanovení Realizační smlouvy, Podmínek nebo kteréhokoli z ostatních dokumentů závazných pro Vás a Společnost bude shledáno nebo se stane neplatným     či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

15.3. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

15.4. Akcie jsou standardně součástí dědického řízení podle právního řádu státu, ve kterém řízení probíhá.

16. DEFINICE

Akcie“ znamená akcii, představující podíl na akciovém kapitálu společnosti CRPT CREDIT LTD., 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N3AX, Company ID No. 11034185 cenný papír vydaný Společností, ze kterého Akcionáři vyplývá výnos v podobě roční dividendy.

Akcionář“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle anglického práva CRPT CREDIT LTD., 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N3AX, Company ID No. 11034185

Projekt“ znamená vzdělávací online projekt NEURORESTART British Asset 

Investice“ znamená příležitost k investici, která byla vybrána Společností

Předmět Investice“ znamená online vzdělávacví projekt Neurorestart, který má být v rámci Investice spuštěn 20.2.2020 ve špalěnském jazyce pro Latinsko Americký trh.

Kampaň“ znamená doba po kterou je Investice nabízena na webových stránkách www.british-asset.com . 

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Akcionáři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi jimi a Společností. Součástí online systému je take členská sekce pro jednotlivé předměty Investice.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.