OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “KAURI FAMILY HOTEL” NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem při investování prostřednictvím projektu „Kauri Family Lodge“, jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com („Online systém“) a následné užívání investičních projektů prostřednictvím Online systému.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 12 Podmínek.

2. SPOLEČNOST

2.1. Kontaktní adresa Společnosti je vedena prostřednictvím kontaktního formuláře zde. Webová stránka Projektu je british-asset.com

2.2. Společnost s Vámi komunikuje výhradně prostřednictvím Online systému a webových stránek nebo také  elektronickou  poštou  prostřednictvím  kontaktního formuláře.

2.3. Společnost je korporací Private limited Company (LTD.) a neposkytuje investiční  služby ve smyslu Evropské regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle právních předpisů platných a účinných na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

2.4. Platnost, výklad a plnění těchto podmínek se řídí a jsou v souladu s právním řadem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Britské soudy budou mít nevýhradní pravomoc k řešení jakéhokoli sporu, porušení nebo jakékoli jiné podobné záležitosti, která vznikla nebo může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

3. PROJEKT

3.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se Projektu Kauri Family Lodge, prvního kryptohotelu na světě, který je kombinací sdíleného spoluvlastnictví nemovitostí (tzv. shared economy) a finanční investice do obchodní činnosti Společnosti, která Vám zároveň bude přinášet zajímavý výnos v kryptoměně Kauri.

3.2. Způsob a pravidla registrace do Projektu a pravidla využívání Online systému přístupného přes webové stránky Společnosti uvádí čl. 4 a 5 Podmínek.

3.4. Popis způsobu investování, včetně související úpravy práv a povinností obsahuje čl. 6 Podmínek. Jednotlivé platby, včetně výnosů, jsou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými níže v článku 7 těchto Podmínek.

4. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

4.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který obsahuje přehled Investic a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

4.2. Akcionář, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

4.3. Akcionáři mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Změnit však nelze základní identifikační údaje Akcionáře v rozsahu jeho jména a data narození či jeho názvu a identifikačního čísla. Akcionář, který se aktuálně neúčastní žádné Investice je oprávněn zažádat o své odstranění z databáze za předpokladu, že Společnost neeviduje za Akcionářem žádné pohledávky. Registrací do Online systému souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 15 Podmínek.

5. ONLINE SYSTÉM

5.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti,       výjimkou   neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

5.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Akcionáře nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek nebo Realizační smlouvy, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

5.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Akcionáři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Akcionář je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

5.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu.

6. INVESTICE FORMOU INVESTIČNÍCH TOKENŮ

6.1. Společnost v rámci své  činnosti  pečlivě  vybírá  Předměty  investice,  které  následně  v rámci Online systému Akcionářům prezentuje včetně konkrétních podmínek Investice prostřednictvím Online systému. Takovým Předmětem investice je vždy věc nemovitá (např. hotelový či apartmánový ubytovací resort). Společnost jednotlivé Předměty investice vždy vybírá tak, aby zajišťovaly možnost pronájmu a tím ekonomického zisku pro Společnost a Akcionáře a zároveň, aby se jednalo o atraktivní rekreační nemovitosti pro Akcionáře, kteří se rozhodnou Předmět investice užívat.

6.2. Kauri Family Lodge je v rámci Online systému je rozdělena na 1000 investičních tokenů KFL (Kauri Family Lodge), vytvořených smart contractem ERC 20 na blockchainu Ethereum http://bit.ly/2qcT9ub . Jeden token představuje investici ve výši 3000 Kauri, kryptoměny sdílené ekonomiky a je vyplácen roční dividendou podle bodu 7 těchto Podmínek.

6.3. Akcionář může investiční token AFL kdykoliv prodat, převést na kryptopeněženku třetí strany. Společnost vyplatí dividendy dle bodu 7 těchto Podmínek vždy na aktuální kryptopeněženku.

6.4. Akcionář odešle na stránkách Společnosti objednávkový formulář investičních tokenů KFL Kauri Family Lodge. Do 48 hodin přijde Akcionáři adresa kryptopeněženky Společnosti pro zaslání příslušného počtu Kauri, kryptoměny sdílené ekonomiky (na 1 investiční token KFL 3000 Kauri). Po přijetí platby na peněženku Společnosti, potvrdí Společnost příjem Kauri Akcionáři a vyzve jej ke sdělení Akcionářovo kryptopeněženky, která je schopna akceptovat tokeny ERC20. Do 24 hodin od obdržení kryptopeněženky Akcionáře, odešle Společnost investiční token (tokeny) KFL Kauri Family Lodge.

6.5. Odeslání a přijetí investičních tokenů KFL, stejně jako veškeré pohyby investičních tokenů, jejich držitelé ve smyslu adres kryptopeněženek je veřejně zaznamenáván v blockchainu KFL zde:

http://bit.ly/2qcT9ub

7. DIVIDENDY

7.1. Akcionář má nárok na fixní 16% dividendy (slovy: šestnáct procent) z celkové investice v kryptoměne Kauri vyplácených jednou ročně po skončení fiskálního, hospodářského roku na kryptopeněženku, která drží investiční token (tokeny) AFL.

7.2. Na jeden investiční token AFL v hodnotě 3000 Kauri, Společnost vyplácí fixní dividenu 16% ve výši 480 Kauri (KAU). Veškeré pohyby a výplaty dividen jsou zaznamenány v blockchainu KAURI http://bit.ly/2OK5vn7

7.3. Fiskální rok Kauri Family Lodge začíná v Březnu 2020 následujících 12 měsíců, první dividenda bude vyplacena dle bodu 7.2. v Březnu 2021.

8. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

8.1. Společnost Vám bude doručovat dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail, nebo jiná elektronická média).

9. PROHLÁŠENÍ AKCIONÁŘE A SPOLEČNOSTI

9.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému a opětovně při uzavření Realizační smlouvy rovněž prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro zaslání investičních tokenů a výplatu dividend v Kauri.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

10.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

11.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

12. DEFINICE

Investiční token“ znamená token KFL, Kauri Family Lodge vytvořený na smart contractu ERC20 blockchainu Ethereum. Tento investiční token v hodnotě 3000 Kauri, představuje podíl na akciovém kapitálu Kauri Family Lodge, ze kterého Akcionáři vyplývá výnos v podobě roční dividendy.

Akcionář“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Projekt“ znamená Kauri Family Lodge, komunitní project British Asset provozovaný prostřednictvím webového portálu british-asset.com který je kombinací sdíleného spoluvlastnictví rekreačních nemovitosti (tzv. shared economy) a finanční investice, jehož podstatou je sdružení prostředků formou kryptoměny Kauri fyzických osob za účelem zakoupení Předmětu investice Společností a dalším využívání Předmětu investice Společností a jednotlivými osobami účastnícími se na projektu.

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. Od prosince 2019 probíhá IEO na kryptoburze Latoken, od března 2020 se Kauri veřejně obchoduje na kryptoburze Latoken v kurzech KAU x BTC (bitcoin), KAU x ETH (Ethereum).

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Akcionáři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi jimi a Společností. Součástí online systému je také členská sekce pro jednotlivé předměty Investice.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.