OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “BATI TOKEN FOND” NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem při investování prostřednictvím projektu „BATI TOKEN FOND“ (dále jen BATI), jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com („Online systém“) a následné vyplácení pravidelných dividend z investičních tokenů BATI viz článek 6 těchto Podmínek a investičních bonusů viz článek 7 těchto Podmínek.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 12 Podmínek.

2. PROJEKT 

2.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se Projektu BATI, kde z kapitálu pořízeného prodejem investičních tokenů, Společnost investuje formou výhodných nákupů věcí movitých (například jachty, lodě), kryptoměn a zejména věcí nemovitých jako jsou pozemky, budovy, hotely. Z těchto nákupů dostává Akcionář podíl, pravidelnou dividendu a bonusové investiční výnosy, viz dále tyto Podmínky.

2.2. Akcionář se může připojit je sdílené investici na Projektu skrze registraci do online systému Společnosti.

3. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

3.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Akcionář, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

3.3. Akcionáři mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Změnit však nelze základní identifikační údaje Akcionáře v rozsahu jeho jména a data narození či jeho názvu a identifikačního čísla. Registrací do Online systému souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

4. ONLINE SYSTÉM

4.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti, a s výjimkou neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

4.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Akcionáře nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

4.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Akcionáři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Akcionář je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

4.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu v členské sekci.

5. INVESTICE FORMOU INVESTIČNÍCH TOKENŮ

5.1. Společnost vydala pro tento projekt 285 investičních tokenů BATI (British Asset Tokenized Investment) vytvořených na blockchainu kryptoměny Ethereum na kontraktu ERC721, viz odkaz na blockchain BATI.

5.2. Jeden investiční token stojí 3500 amerických dolarů, 3200 euro, 90 000 českých korun a je vydán na hodnotu 1500 KAURI (KAU), kryptoměny sdílené ekonomiky, viz odkaz na blockchain Kauri.

5.3. Akcionář v rámci Kampaně objedná v Online systému Společnosti příslušný počet tokenů BATI, kdy v rámci objednávky zaplatí nevratnou zálohu ve výši 3% z ceny tokenů BATI. Po přijetí objednávky Společností, obdrží Akcionář emailem platební udaje pro zaplacení za investiční tokeny BATI. Společnost akceptuje platby ve fiat měnách (USD, EUR, CZK) a kryptoměnách Bitcoin, Ethereum.

5.4. Po zaplacení investičních tokenů BATI Akcionářem, pošle Společnost Akcionáři potvrzení o platbě a instrukce k vytvoření kryptopeněženky (akceptující tokeny blockchainu Ethereum). Akcionář má 1 měsíc k vytvoření, zabezpečení a zaslání adresy vlastní kryptopeněženky Společnosti, aby na ní Společnost mohla zaslat příslušný počet investičních tokenů BATI. Pokud tak Akcionář neučiní, Společnost kryptopeněženku pro tento účel založí sama, s tím, že přístupy k této kryptopeněžence (ve formě privátního klíče nebo tzv. seed phrase) Akcionáři na jeho vyžádání zašle. V rámci tohoto procesu zároveň Společnost Akcionáři zašle přístupové údaje do členské sekce, kde jsou sdělovány veškeré informace o průběhu kampaně, výplata dividend a bonusových investičních výnosů.

5.5. Společnost nashromáždí díky prodeji investičních tokenů BATI finanční kapitál, ze kterého poté uskuteční výhodné nákupy movitých a nemovitých věcí v rámci Projektu. Všechny tyto movité a nemovité věci přecházejí tímto do výlučného vlastnictví Společnosti, která Akcionáře vyplácí formou Dividend (článek 6 těchto Podmínek) a Investičních bonusů ze zisku prodeje, provozu či pronájmu movitých a nemovitých věcí (článek 7 těchto Podmínek).

6. DIVIDENDY

6.1. Každý jeden investiční token BATI má v kontraktu na blockchainu (tzv. metadatech) automaticky zahrnutou roční fixní dividendu 8% z částky 1500 Kauri (KAU), tedy 120 Kauri každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let). Tyto dividendy (Kauri) se uvolňují automaticky na zadanou peněženku majitele investičního tokenu BATI. Akcionář je schopen prodat svoje Kauri za BTC, Ethereum, případně i za Americké dolary na centralizované burze Latoken či ve směnárně Společnosti.

6.2. Akcionář může prodat svoje investiční tokeny Společnosti od minimálně ročního držení tokenů kdykoliv do vypršení 20 let. Na požádání ve formuláři v členské sekci, Společnost vyplatí Akcionáři hodnotu 1500 Kauri za každý jeden investiční token BATI. Společnost automaticky vyplácí 1500 Kauri za 1 investiční token BATI po skončení 20 letého cyklu výplaty dividend viz bod 6.1.

6.3. Celkový výnos investičního tokenu BATI na dividendách činí 2400 Kauri (KAU) plus jistina 1500 Kauri (KAU), celkem tedy 3900 Kauri (KAU).

6.4. Fiskální rok tokenu BATI začíná v měsíci, kdy je token zaslán Akcionáři na jeho kryptopeněženku, první dividenda bude vyplacena dle bodu 6.1. po 12 měsících od začátku fiskálního roku. Přičemž se počáteční období jednotlivých tokenů BATI mohou lišit na základě data jejich odeslání na kryptopeněženku (či kryptopeněženky) Akcionáře.

7. INVESTIČNÍ BONUSY

7.1. Kromě Dividend dle článku 6 těchto Podmínek, má Akcionář nárok na nepravidelné investiční bonusy splatné vždy do tří měsíců po zveřejnění hospodářského výsledku daného fiskálního roku (6.4. a 7.4.).

7.2. Investiční bonusy se vypočítávají dle hospodářského výsledku prodeje movitých a nemovitých věcí se ziskem nebo hospodářského výsledku, zisku, pronájmu či provozu motivých a nemovitých věcí.

7.3. Čistý zisk z prodeje, pronájmu nebo provozu movité a nemovité věci se rozdělí na 50% zisku pro Společnost a 50% zisku k rozdělení pro akcionáře. Zisk pro akcionáře se počítá vydělením celkové částky počtem 285 tokenů BATI, čímž vznikne investiční bonus připadající na jeden investiční token. Například zisk pro Akcionáře činí 200.000 amerických dolarů, děleno 285, rovná se 775 amerických dolarů na 1 token jako investiční bonus.

7.4. Společnost na konci fiskálního roku (první v červenec 2021) vypracuje do jednoho měsíce hospodářský výsledek s přehledem zisků z prodejů, provozu nebo pronájmu movitých a nemovitých věcí pořízených v rámci Projektu. Společnost poté vyplácí případné investiční bonusy do tří měsíců od zveřejnění hospodářského výsledku držitelům investičních tokenů BATI. Společnost vyplácí ve fiat měně (EUR, CZK, USD) a kryptoměnách Bitcoin a Kauri, dle výběru Akcionáře. Účetní a daňové záležitosti si řeší každý Akcionář individuálně a samostatně, Společnost nenese za tyto záležitosti jakoukoliv odpovědnost.

7.5. Investiční bonusy jsou z podstaty věci nepravidelné a závisejí na aktuální situaci na trhu, kdy je výhodný čas prodat či provozovat movité a nemovité věci. Investiční bonusy se vyplácejí pouze z uskutečněného zisku, nikoliv v případě potenciálního prodeje či provozu se ztrátou. V případě prodeje se ziskem rozumí rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou. Pokud například nemovitost stála 200.000 dolarů a prodává se za 400.000, je ziskem 200.000 dolarů, původní (pořizovací) cena 200.000 je výlučným majetkem Společnosti (bod 5.5. těchto Podmínek) a není součástí zisku

8. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

8.1. Společnost doručuje Akcionáři dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Akcionář uvedl při registraci do Online systému. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Akcionář je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (8.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

8.2. Akcionář komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

9. PROHLÁŠENÍ AKCIONÁŘE A SPOLEČNOSTI

9.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro zaslání investičních tokenů a výplatu dividend v Kauri.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

10.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

11.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

11.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2021. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná v Online systému a oznámena Akcionáři týden (7 kalendářních dní) před nabytím účinosti prostřednictvím emailu či SMS.

12. DEFINICE

Investiční token“ znamená token BATI British Asset Tokenized Investment vytvořený na  contractu ERC721 blockchainu Ethereum. Tento investiční token je v hodnotě 1500 Kauri a 8procent roční dividendu po dobu 20 let.

Akcionář“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Projekt“ znamená BATI TOKENY, shromáždění kapitálu formou prodeje investičních tokenů BATI na výhodný nákup movitých a nemovitých aktiv.

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. 

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Akcionáři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu, dividedny, investiční bonusy a aktuality.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.