OBCHODNÍ PODMÍNKY HODLNOMY KRYPTO BANKY “BANK KAU” od British Asset

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Vkladatelem kryptoměny Kauri do „BANK KAU“, jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Projektu bankkau.com („Online systém“) a následné rezervování a čerpání bonusů podle typu členství v Bank Kau.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách.

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 10 Podmínek.

2. PROJEKT BANK KAU

2.1. Společnost Vám umožňuje bezpečný depozitář kryptoměny Kauri v projektu Bank Kau na hardwarových peněženkách "trezor" Společnosti. Podle počtu Kauri vložených Vkladatelem do Bank Kau, získává Vkladatel škálovatelné členství s odpovídajícími bonusy podle článku 5 těchto Podmínek.

2.2. Vkladatel se může připojit do Projektu skrze registraci do online systému Společnosti a následně uskutečnit vklad Kauri dle článku 4 těchto podmínek.

3. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

3.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti bankkau.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Vkladatel, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo peněženky (peněženek) ze které bude posílat/vkládat Kauri.

3.3. V Online systému Vkladatel nalezne členskou sekci, kde si může rezervovat bonusy podle typu členství v Bank Kau a dále všechny aktuální informace, akce, nabídky a další bonusy.

4. VKLAD A VÝBĚR KAURI 

4.1. Vkladatel pošle odpovídající počet tokenů podle úrovně členství kryptoměny Kauri na hardwarovou peněženku Společnosti 0x8c3b573cacf17cf66f1b7c233616f42c9dc44afd záznam o této transakci je dohledatelný na blockchain Kauri.

4.2. Podle výše vložených Kauri je Vkladateli potvrzen status členství s nárokem čerpání bonusů dle článku 5 těchto Podmínek. Vkladatel může kdykoliv navýšit svůj vklad v Kauri a tím se posunout na vyšší členství.

4.3. Vkladatel může zažádat o vrácení vkladu Kauri či jeho poměrné části skrze formulář v Online systému členské sekce nejdříve za 12 měsíců od data provedení vkladu a/nebo za 12 měsíců od posledního čerpání bonusu. Lhůta pro vrácení vkladu poté činí tři měsíce, kdy Společnost vrátí Vkladateli kryptoměnu Kauri na jím uvedenou peneženku ve formuláři. Vkladatel může též zažádat o vrácení poměrné části a snížit tak úroveň svého členství.

5. ÚROVNĚ ČLENSTVÍ A BONUSY

5.1. Každý bonus z uvedených úrovní členství lze čerpat jednou ročně, tedy ve 12 měsících po vložení vkladu Kauri s vyjímkou knihy měsíce, která se čerpá každý měsíc. Bonusy se aktualizují každý rok, Vkladatelé si rezervují jednotlivé bonusy dle systému "kdo dříve rezervuje". Některé bonusy jsou omezené počtem aktuálních volných termínů, zejména pobytové bonusy. U pobytových bonusů jsou konkrétní podmínky rezervace bonusu uvedeny v členské sekci.

5.2. Saphire členství je aktivní od minimálního vkladu 1.000 tokenů Kauri, Ruby členství je aktivní od minimálního vkladu 5.000 tokenů Kauri, Emerald členství je aktivní od minimálního vkladu 10.000 tokenů Kauri, Diamond členství je aktivní od minimálního vkladu 20.000 tokenů Kauri, Blue Diamond členství je aktivní od minimálního vkladu 35.000 tokenů Kauri, Black Diamond je aktivní od minimálního vkladu 50.000 tokenů Kauri.

5.3. Vkladatel v členské sekci podle urovně svého členství si může udělat rezervaci daného bonusu podle pokynů v členské sekci. Nevyčerpané bonusy v daném roce (12 měsíců od vkladu) se nepřevádějí do dalšího období.

5.4. Vkladatel je oprávněn čerpat bonusy pro vlastní potřebu či potřebu svojí rodiny. Je zakázáno bonusy získáné z členství v Bank Kau dále prodávat či nabízet třetím stranám. V případě porušení tohoto zákazu přichází Vkladatel o všechny další bonusy bez náhrady a sjednává se smluvní pokuta ve výši 10% z celkového vkladu v Kauri.

5.5. Přehled aktuálních bonusů, slev a možností pro Vkladatele Bank Kau je zveřejněn v členské sekci. Základní přehled bonusů je tabulka v bodu 5.6. těchto podmínek

5.6. Tabulka bonusů podle jednotlivých úrovní členství:

6. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

6.1. Společnost doručuje Vkladateli dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Vkladatel uvedl při registraci do Online systému. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Vkladatel je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (6.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

6.2. Vkladatel komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

7. PROHLÁŠENÍ VKLADATELE A SPOLEČNOSTI

7.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro identifikaci vkladu Kauri do Bank Kau.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi.

8.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

9.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

9.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.3.2021. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná v Online systému a oznámena Vkladateli týden (7 kalendářních dní) před nabytím účinosti prostřednictvím emailu či SMS.

10. DEFINICE

„Vkladatel“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu, vkladu do Bank Kau

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Projekt“ znamená BANK KAU, depozitář na hardwarových peněženkách Společnosti, za držení Kauri na trezorech Společnosti čerpá Vkladatel bonusy.

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. 

„Bonusy“ jsou odměny za držení Kauri v Projektu Bank Kau, které Vkladatel čerpá 1xročně podle úrovně svého členství.

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek bankkau.com prostřednictvím kterého jednotliví Vkladatelé získávají informace v členské sekci o bonusech, které si zde mohou objednat a čerpat.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.