OBCHODNÍ PODMÍNKY POBYTU V SOUKROMÉ REZERVACI AVATAR “TRANSFORMAČNÍ PROGRAMY” NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Účastníkem transformačního pobytu v soukromé rezervaci AVATAR PRIVATE RESERVE  (dále jen AVATAR), jak jsou tyto pobyty popsány níže („Pobyty“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 10 Podmínek.

2. POBYTY

2.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se transformačních pobytů na Avataru za podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách. Pobytem se rozumí balíček služeb ubytování, strava, nápoje, místní pozemní doprava (Puerto Jimenez - Avatar Eco Lodge v den příjezdu a v den odjezdu) a transformační program. Účastník se zavazuje za tyto pobyty zaplatit sjednanou částku v bodě 4 těchto Podmínek.

2.2. Tranformační pobyt Neurorestart Avatar je 22 dní trvající pobyt zahrnující systém programu Neurorestart autora Jiřího Vokiel Čmolíka. Účastník absolvuje pobyt individuálně v jím vybraném termínu, během pobytu má zajištěn pobyt na Avataru, veganskou stravu, nealkoholické nápoje, pralesní medicinu a program Neurorestart zahrnující ucelený systém aktivit, včetně osobních konzultací s šamany a terapeuty Neurorestartu. Účastník pobytu Neurorestart Avatar si ideálně volí ubytování v jednolůžkovém pokoji (single room). Účastník pobytu může být ubytován v dvoulůžkovém pokoji (double room) pouze v případě, že se jedná o osobu blízkou, kterou si účastník určuje sám. Spolucestující osoba musí mít pobyt uhrazen v plné výši nejpozději měsíc před nástupem na pobyt. V případě, že se spolucestující osoba rovněž účastní programu Neurorestart Avatar, cena za pobyt je stejná jako pro účastníka pobytu. Jedná-li se o účastníka, který má nárok na akcionářskou slevu, nárok na tuhle slevu má spolucestující osoba pouze v případě, že se taky jedná o akcionáře investičních tokenů Avatar Eco Lodge nebo La Preciosa. V případě, že se spolucestující osoba programu neúčastní, bude spolucestující osobě účtována suma 70,- USD / noc. V případě, že účastník programu spolucestující osobu nemá, nebo nenahlásí jméno spolucestující osoby nejpozději měsíc před účastí na pobytu, musí si zvolit variantu ubytování v single room (jednolůžkovém pokoji) a doplatit rozdíl mezi uhrazeným pobytem v double room a pobytem v single room.

2.3. Transformační pobyt Avatar Brána je 7 denní skupinový pobyt ve vybraných termínech na které se může Účastník přihlásit. Účastník má zajištěné ubytování na Avataru, veganskou stravu, nealkoholické nápoje a transformační program zahrnující ucelený systém aktivit (šamanské obřady, Firewalking, pralesní medicína, trance dance, lucidní snění, drum journey a další).

3. REGISTRACE NA POBYTY

3.1. Podmínkou Vaší účasti na Pobytech je registrace vyplněním objednávkového formuláře v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností. Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Účastník, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Účastník zadá Pobyt na který se registruje a specifikuje svoje požadavky a možnosti jako je datum pobytu, výběr ubytování apod.

4. PLATBA ZA POBYTY

4.1. Aktuální cena za Pobyty na daný kalendářní rok je součástí Online prezentace na stránkách Společnosti a je specifikovaná v registračním formuláři, který vyplňuje Účastník. K čisté ceně za pobyt se připočítává manipulační poplatek ve výši 70 euro. V tomto poplatku jsou zahrnuty služby cestovního manažera smluveného Společností, který s Účastníkem řeší cestovní itinerář a zařizuje letecké spojení, pojištění a případné další cestovní služby.

4.2. Do čtyř (4) pracovních dnů po registraci je Účastník kontaktován cestovním manažerem smluveným Společností k zajištění cestovních formalit jako je vystavení letenky a pojištění, potvrzení termínu Pobytu a dořešení finální platby.

4.3. Cena za Pobyt zahrnuje místní dopravu z a do Puerto Jimenez - Avataru v den příjezdu a odjezdu, ubytování na Avataru, veganskou stravu formou plné penze (snídaně, oběd, večeře, snack během dne), nealkoholické přírodní nápoje (voda, juice, káva, čaj, bylinkové nálevy) a transformační program specifikovaný pro daný Pobyt (včetně všech transformačních aktivit).

4.4. Cena za Pobyt nezahrnuje náklady na leteckou přepravu do a z Puerto Jimenez a cestovní pojištění, které musí mít každý Účastník sjednané před zahájením Pobytu. Tyto služby zajistí pro Účastníka cestovní manažer smluvený Společností.

4.5. Držitelé investičních tokenů Avatar Eco Lodge a La Preciosa mají ceny za Pobyt nižší o 30% (slovy: třicetprocent), tuto skutečnost je Účastník povinen uvést v registračním formuláři pro uplatnění nároku na akcionářskou slevu. Do této slevy se nepočítají akcionáři, jejichž investiční vklad je v likvidaci (probíhá vyplácení investičního vkladu z původních privátních britských akcií) a Účastníci, kteří investiční tokeny splácejí formou EduFIN Academy či držitelé investičních tokenů Avatar Eco Lodge a La Preciosa, kteří využívají možnosti Pobytu na splátky dle bodu 5 těchto Podmínek. Držitelé jiných tokenů než jsou Avatar Eco Lodge nebo La Preciosa nárok na akcionářskou slevu nemají.

4.6. Společnost přijímá platby za Pobyty formou bankovních převodu přes SEPA platební příkaz společnosti Bitwage, která je smluveným zprostředkovatelem plateb či formou kryptoměny Bitcoin, Ethereum nebo Tether.

4.7. Veškeré platby za pobyty přijaté Společností jsou nevratné v plné výši, je ale možné měnit termín pobytu a to až do lhůty dvou let od plánovaného a původně zaplaceného termínu Pobytu. Účastník též může pověřit Pobytem jinou osobu místo sebe bez dalších poplatků. Případné pojištění storna letecké dopravy řeší Účastník samostatně s cestovním manažerem smluveným Společností při rezervaci letenky a sjednání cestovního pojištění. Účastník bere na vědomí, že veškeré zabezpečení letenek sa dále řídí smluvními podmínkami dané letecké společnosti a zabezpečení cestovního pojištění sa dále řídí smluvními podmínkami dané pojišťovny. Účastník, který si zajistí letenky a pojištění ve vlastní režii je plně zodpovědný za včasný nástup na pobyt a veškeré změny ohledně letenek nebo pojistného plnění si řeší Účastník sám.

4.8. Platbu za Pobyt uhradí Účastník nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí emailu s platebními informacemi od Společnosti dle bodu 4.2. těchto podmínek.

5. PLATBA ZA POBYTY NA SPLÁTKY

5.1. Účastník může Pobyt zaplatit formou pravidelných splátek. Tuto skutečnost musí Účastník zaškrtnout v registračním, objednávkovém formuláři a platí pro něj tento bod Podmínek, který je nadřazen bodu 3 těchto Podmínek.

5.2. Účastník si podle svých možností vybere formu pravidelných měsíčních splátek na 12 měsíců s navýšením částky Pobytu o 6% nebo na 24 měsíců s navýšením částky Pobytu o 10% . Účastník může kdykoliv doplatit celou částku Pobytu najednou, včetně navýšení. V tomto případě musí účastník požádat (emailem) o vyčíslení doplatku za pobyt. Pobyt Účastník uskuteční až po úplném zaplacení plné ceny Pobytu, včetně navýšení.

5.3. Na splátkovací režim není uplatněna sleva 30% dle bodu 4.5 těchto Podmínek a nevztahují se též ke splátkovacímu režimu žádné bonusy k Pobytům jak mohou být prezentovány Společností pro platby za hotové při nabídkách Pobytů.

5.4. Veškeré cestovní záležitosti se začínají řešit s cestovním manažerem smluveným Společností až po kompletní úhradě za Pobyt.

6. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

6.1. Společnost doručuje Účastníkovi dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Účastník uvedl při registraci v objednávkovém formuláři. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Účastník je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (6.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

6.2. Účastník komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

7. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA A SPOLEČNOSTI

7.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v objednávkovém formuláři prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při Pobytu dáváte registrací v objednávkovém formuláři souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš cestovní pas, včetně identifikačního čísla a datum narození.

8.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

9.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

10. DEFINICE

„Účastník“ znamená fyzickou osobu účastnící se Pobytu

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Pobyt“ znamená transformační pobyt v soukromé rezervaci Avatar Private Reserve v Kostarice, pobyt zahrnuje ubytování, veganskou stravu, nealkoholické nápoje a transformační program.

Registrační formulář“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci objednávky Pobytu prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Účastníci získávají aktuální informace o Pobytech.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Pobytech.